Bodø Janitsjar
Velkommen til korpset med humør og spilleglede :-))
 • Korpset    • Kontakt    • Historie    • Aktivitetsplan    • Vinterblås    • Internt    

 

 

   Korpset
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Vedtekter

VEDTEKTER FOR BODØ JANITSJAR

- oppdatert pr. 04.02.2009Hovedinndeling

§ 1 Organisasjon

§ 2 Formål

§ 3 Medlemskap

§ 4 Årsmøte

§ 5 Styret

§ 6 Medlemsmøtet

§ 7 Dirigent

§ 8 Oppløsning og utmelding av NMF

§ 9 Statutter for hedersbevisninger

§ 10 Uenigheter og tvister

§ 11 Lovendringer

§ 1 ORGANISASJON

Korpset er stiftet den 26. januar 1962.
Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nordland, samt Nord-Norges Musikkforbund.

§ 2 FORMÅL

Korpsets formål er ved samarbeid og kameratskap, å fremme interessen for musikk, og arbeide aktivt for en størst mulig utbredelse av forståelsen av janitsjarmusikk.

§ 3 MEDLEMSKAP

3.1 Opptak/utmelding

a Korpset følger forbundets gjeldende aldersbestemmelser.

Ordinært medlem
Man kan tas opp som medlem i Bodø Janitsjar fra 1. august det året en fyller 16 år.

Aspirant/hospitant
Medlem i skolekorps kan bli hospitant fra 1. august det året en fyller 15 år, eventuelt tidligere etter søknad og hvis dette ikke er til hinder for det skolekorpset en er medlem av. De som i overgangsperioden er tilknyttet både skolekorps og amatørkorps skal regnes som medlem av skolekorpset, betale sin kontingent gjennom dette, og først og fremst holde sine forpliktelser der, i tilfelle arrangementskonflikter.

b Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre. Ved innmelding i korpset blir en automatisk medlem i NMF. Ved opptakelse skal nye medlemmer gjøres kjent med vedtektene.

c Utmeldinger skal være skriftlige, og fratreden skal fortrinnsvis skje ved sesongslutt. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

3.2 Plikter

a Alle medlemmer plikter å følge korpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

b Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

c Utøvende medlemmer plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag såfremt ikkegyldig grunn til fravær foreligger.

d Medlemmene plikter å holde korpsets eiendeler i god stand. Skjødesløs behandling av eiendeler kan medføre økonomisk ansvar.

e I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter plikter medlemmene å adlyde korpsledelse og instruktør.

f Medvirkning i andre korps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

3.3 Kontingent

a Korpsåret følger kalenderåret.

b Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

c Kontingenten skal betales innen utgangen av september og januar måned.

d Styret kan innvilge halv kontingent til følgende medlemmer;
- Skoleelever/studenter
- Medlemmer i permisjon
- Medlemmer i militær/sivil førstegangstjeneste
- Pensjonister og uføre
- Aleneforeldre eller foreldre der hvor begge er medlemmer, som er avhengig av betalt barnevakt.

e Korpset skal innen 1. oktober hvert år sende årsrapport og medlems opplysninger til NMF på avtalt skjema.

f Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember.

3.4 Suspensjon og eksklusjon

a Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.

b Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

c I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon.

d Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

§ 4 ÅRSMØTE

4.1 Status

Årsmøtet er Bodø Janitsjars høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til behandling

a Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

b Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Begrunnet krav stilles til styret og må være undertegnet forslagsstilleren.

c Innkalling sendes ut minimum 6 uker før ordinært, og 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

d Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er gjort kjent ved innkallingen.

e Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge fram på årsmøtet saker som kommer inn i rett tid. f Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet.

4.3 Rettigheter og voteringer

a Følgende har stemmerett;
- medlemmer som oppfyller sine medlemsforpliktelser
- styremedlemmer i alle saker unntatt behandling av årsmelding og regnskap

b Representanter fra NMF har talerett.

Årsmøtet kan for øvrig vedta å gi talerett til hvem det måtte ønske.

c Årsmøtet er beslutningsdyktig når halvparten av korpsets stemmeberettigede medlemmer er til stede. Møter ikke halvparten, innkalles det til nytt årsmøte med 8 dagers varsel. Dette er beslutningsdyktig uansett fremmøte.

d Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder 2 stemmer.

e Alle valg avgjøres ved skriftlig votering dersom det er flere forslag eller dersom ett eller flere medlemmer krever det.

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker;

1 Konstituering
a – Åpning
b – Navneopprop
c - Godkjenning av innkalling
d - Godkjenning av dagsorden/saksliste
e - Valg av møteleder
f - Valg av møtesekretær
g - Valg av 2 protokollvitner

2 Godkjenning av årsmeldingen

3 Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader

4 Saker fremmet av korpsstyret

5 Saker fremmet av korpsmedlemmene

6 Plan og budsjett, herunder kontingent

7 Valg

4.5 Valg

a Det velges et styre på 6 medlemmer bestående av leder, nestleder/studieleder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. Det skal velges ett varamedlem til styret.

b Valg av styrets medlemmer og varamedlemmer er for 2 år. Av styrets medlemmer står 3 på valg hvert år.

c Videre skal det velges (hvert år);
1 Husmor/husfar - som er ansvarlig for renhold, byggtekniske forandringer o.l for lokalet.
2 Scrapbook-komite - 3 medlemmer.
3 Musikkutvalg bestående av dirigent og 4 medlemmer. Musikkutvalget er også ansvarlig for notearkivet.
4 Revisorer - 2 medlemmer.
5 Valgkomite for neste årsmøte - 3 medlemmer.

d Medlemmer som foreslås valgt i tillitsverv må være forespurt og ha sagt seg villig.

§ 5 STYRET

a Styret innkalles og ledes av leder. Styret kan også innkalles når 2 medlemmer av styret forlanger det.

b Styrevedtak skal protokollføres og protokollene skal sendes styrets medlemmer. Korpsmedlemmene skal ha informasjon om de vedtak som er gjort.

c Styremøter avholdes så ofte det anses nødvendig, normalt en gang hver måned. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.

d Alle økonomiske transaksjoner skal godkjennes av styret. Det må ikke foretas noen transaksjoner som går ut over styrets arbeidsbudsjett.

e Til støtte for sitt arbeid har styret anledning til å oppnevne det ønskede antall komiteer.

f Styret foretar engasjement, ansettelser og avskjedigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler.

§ 6 MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det avholdes medlemsmøter i forbindelse med korpsøving etter hvert styremøte.

§ 7 DIRIGENT

a Dirigenten ansettes av styret, og har den musikalske ledelse av korpset.

b Styret velger visedirigent blant korpsets medlemmer.

§ 8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NMF

8.1 Oppløsning

a Beslutning om oppløsning kan bare tas på ekstraordinert årsmøte og krever 2/3 flertall.

b I tilfelle beslutning blir tatt, velger årsmøtet 3 medlemmer av korpset til å forestå avviklingen. Alle eiendeler skal innsamles og oppbevares på et trygt sted inntil nyekrefter gjenopptar korpsvirksomheten i overensstemmelse med disse lover.

8.2 Utmelding av NMF

Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMF's ytelser, tilbud og verdier.

§ 9 STATUTTER FOR HEDERSBEVISNINGER

a Korpsets diplom utdeles til medlemmer etter 5 - 10 - 15 - 20 - osv års medlemskap.

b Årsmøtet godkjenner eventuelle forslag om æresmedlemmer til korpset.

§ 10 UENIGHET OG TVISTER

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§ 11 LOVENDRINGER

Endringer av disse lover skal skje på ordinert årsmøte, og enhver endring må ha minst 2/3 flertall. Forslag til lovendring må være styret i hende 4 uker før årsmøtet.


   
 

 

 

Postboks 379 • 8001 Bodø • Org. nr 971389494